Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej
PL | EN
Połącz z facebookiem


Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu skierowana jest do osób pragnących podjąć naukę na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia hebrajska.

Obecnie trwają także przygotowania do otwarcia w najbliższej przyszłości innych specjalności, a także studiów II stopnia (magisterskich), umożliwiających szerokiej grupie osób naukę w zakresie kultury i języka hebrajskiego.

W Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu pracuje ze studentami międzynarodowy zespół doświadczonych wykładowców, którzy gwarantują prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie.

Uczelnia organizuje liczne seminaria oraz konferencje naukowe z udziałem polskich i zagranicznych wykładowców.

Filologia hebrajska

Studia stacjonarne kończące się licencjatem z filologii, trwające 6 semestrów .

Językiem wykładowym jest język polski, od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego – kurs prowadzony jest od podstaw.

Studia pozwalają zyskać umiejętność swobodnego posługiwania się współczesnym językiem hebrajskim. Program studiów skonstruowany jest tak, by przygotować absolwentów do pracy w instytucjach związanych z kulturą i historią narodu żydowskiego, muzeach, archiwach, szkołach, a także w instytucjach związanych z handlem, biznesem i dyplomacją oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest komunikatywna znajomość języka hebrajskiego. 

Formularz rekrutacyjny do pobrania>>>

Wymagane dokumenty:

1. Świadectwo dojrzałości
2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku matury zdanej po roku 2004)
3. Trzy kolorowe fotografie (35 x 45 mm)
4. Kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
5. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 70zł na rachunek: 06 11301075 0002 6108 7820 0001 

Przedmioty kształcenia

Studia w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu na kierunku filologia hebrajska obejmują poniższe rodzaje zajęć, w których uczestniczą studenci. 

Przedmioty ogólne:

Język obcy angielski - przedmiot pozwoli na czynne opanowanie języka obcego oraz umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym, w szczególności z obszaru studiów żydowskich. 

Technologia informacyjna - przedmiot pozwoli opanować obsługę i użytkowanie komputera podłączonego do Internetu, nabycie umiejętności jego wykorzystywania w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia. Zakres materiału pozwoli uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence).  W zakres materiału wchodzą: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, prezentacja, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska, usługi w sieciach informatycznych. 

Wychowanie fizyczne - udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Przedmioty podstawowe:

Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego - praktyczna nauka rozpoczynająca się od nauki pisma i fonetyki. Prowadzi do opanowania umiejętności pisania i czytania, zarówno pisma odręcznego, jak i druku. W trakcie nauki nabywa się umiejętności swobodnego porozumiewania się w kwestiach codziennych i oficjalnych oraz rozumienie ze słuchu radia i telewizji. Przedmiot uczy także pisania tekstów w języku hebrajskim, w tym posługiwania się w piśmie językiem specjalistycznym, charakterystycznym dla poszczególnych dziedzin życia, w tym językiem oficjalnych dokumentów.  

Lektura tekstów hebrajskich - lektura współczesnych tekstów hebrajskich obejmuje teksty prasowe, proste i bardziej złożone teksty literackie oraz teksty z zakresu teologii, polityki i etnologii. Prowadzi do opanowania umiejętności czytania na głos, rozumienia i tłumaczenia tekstów na język polski, a także wskazywania konstrukcji gramatycznych w tekście. Nabyte umiejętności pozwalają na interpretowanie tekstu  i dyskutowanie na jego temat.  

Język hebrajski biblijny
Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze specyfiką gramatyki hebrajskiego biblijnego. Chodzi tu przede wszystkim o system zapisu tekstu biblijnego, system czasów biblijnego hebrajskiego oraz składnię tego języka. Przygotowanie do czytania różnych gatunków literatury biblijnej. 

Język hebrajski rabiniczny
Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze specyfiką języka hebrajskiego rabinicznego. Szczególny nacisk położony jest tu na morfologię czasownika oraz system czasów. Innym aspektem kształcenia jest zwrócenie uwagi na dialekty hebrajskiego rabinicznego na podstawie wydanych rękopisów tekstów rabinicznych.  

Język aramejski/syryjski - zajęcia mają zapoznać studenta z kilkoma fazami rozwoju języka aramejskiego, nacisk położony jest na aramejski biblijny, imperialny oraz na język syryjski. Student zapoznaje się z  pismem, w szczególności z systemami zapisu tekstu syryjskiego, z fonologią, podstawowymi zasadami gramatycznymi. Zakłada się także umiejętność konwersacji na podstawowym poziomie w wypadku uzupełnienia kursu o dialekty nowoaramejskie. 

Język jidysz - zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze specyfiką języka jidysz. Szczególny nacisk położony jest na zapoznanie studentów ze strukturą języka, różnicami dialektalnymi oraz systemem czasów gramatycznych. Innym aspektem nauki jest podkreślanie czynnej znajomości języka i prowadzenie rozmów na podstawowe tematy.

Przedmioty kierunkowe:

Wstęp do językoznawstwa ogólnego - przedmiot obejmuje wykład najważniejszych teorii językoznawczych, a w szczególności tych, które zrodziły się w XX wieku. Wykład prowadzi także do opanowania specjalistycznych metod analizy języka oferowanych przez te teorie.  

Gramatyka języka hebrajskiego - zajęcia obejmują w pierwszej kolejności fonologię i zasady ortografii współczesnego języka hebrajskiego. W następnej kolejności omawiana jest  morfologia i składnia współczesnego języka hebrajskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak: rodzajnik określony i nieokreślony, proste zdania imienne, liczba mnoga, status constructus, czasy teraźniejszy, przeszły i przyszły, odmiana czasowników nieregularnych w tych czasach, imiesłowy, imiona odczasownikowe, rodzaje zdań.

Historia literatury hebrajskiej - wiadomości o literaturze hebrajskiej z okresu biblijnego. Rodzaje i gatunki literatury biblijnej. Literatura hebrajska pobiblijna w tym kumrańska. Powstanie literatury rabinicznej prawniczej i midraszowej. Początki literatury mistycznej. Poezja liturgiczna – pijut. Literatura „złotego wieku” w Hiszpanii, poezja świecka i religijna. Średniowieczna literatura historiozoficzna, sagi rodzinne, literatura apologetyczna, literatura ludowa.  Początki literatury współczesnej, rodzaje i gatunki literatury haskalowej. Literatura hebrajska w Palestynie, modernizm w literaturze hebrajskiej. Literatura Państwa Izrael.  

Historia Izraela - historia starożytnego Izraela w perspektywie świadectw literackich (Biblia hebrajska) i archeologicznych. Podstawowe fakty z dziejów Żydów w diasporze ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów polskich w oparciu o teksty źródłowe, jak np. statuty gminne. Geneza ruchu syjonistycznego, zróżnicowanie wewnętrzne i kształtowanie się doktryny politycznej. Dzieje osadnictwa żydowskiego w Palestynie, powstanie współczesnego Państwa Izrae oraz historia i współczesność Izraela.

Podstawowe wiadomości o judaizmie - treści kształcenia: podstawowe wiadomości o religii, jej powstaniu, obowiązkach wyznawców judaizmu, roli świętych ksiąg, związkach religii z kulturą i tożsamością narodową. Wiadomości dotyczące zasad wiary, podstaw kształtowania się prawa religijnego (halachy). Kształtowanie się karaimizmu. Podstawowe wiadomości o mistyce żydowskiej. Judaizm na ziemiach polskich (chasydyzm). Liturgia judaizmu. Przegląd najważniejszych nurtów w judaizmie współczesnym: judaizm reformowany, ortodoksyjny, konserwatywny, rekonstrukcjonizm.  

Proseminarium - przekazanie podstawowych zasad przygotowania do pisania prac hebraistycznych. Kwestia transkrypcji i transliteracji, technika przygotowywania przypisów, odsyłaczy i bibliografii. Podstawowy warsztat hebraistyczny: encyklopedie, posługiwanie się konkordancjami do biblijnymi, czytanie specyficznych tekstów źródłowych, jak teksty epigraficzne, pinkasy gminne. Technika pisania recenzji i rozprawek. 

Seminarium licencjackie - zajęcia przygotowujące  do napisania pracy licencjackiej zgodnie z wybranym tematem z zakresu oferowanego w ramach wykładów specjalnościowych. Właściwe stosowanie zasad pisania pracy. Analiza i opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny literatury, religii, języka hebrajskiego (a także języków pomocniczych). Zajęcia zakończone napisaniem pracy licencjackiej.

Obowiązujące czesne za studia pierwszego stopnia:

System opłat Stawka w PLN x ilość rat

Suma
PLN

Opłata roczna jednorazowa 4.000 x 1

4.000

Opłata semestralna 2.000 x 2

4.000

Opłata miesięczna (9m-cy)* 450 x 9 4.050

* Nie obowiązuje dla III roku.

Rachunek Bankowy Uczelni do opłat studenckich: 
BGK numer: PL 06 1130 1075 0002 6108 7820 0001


Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
Ważne: Ta strona wykorzystuje pliki cookies!
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby usprawnić korzystanie z witryny i w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.
2013-2011 © Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej ·||· Zaloguj się ·|
stat4u
Połącz z facebookiem